Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είναι ένα εργαλείο, που αποτυπώνει και παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση ενός ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των αδειών του και οποιονδήποτε μεταβολών κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο της ιδιοκτησίας, καταγράφοντας ψηφιακά όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017 για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, η ΗΤΚ είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις. Οι ιδιώτες μηχανικοί, εξουσιοδοτημένοι από τον ιδιοκτήτη, είναι υπεύθυνοι για την υποβολή της ΗΤΚ, η οποία εκδίδεται με μοναδικό αριθμό πιστοποιητικού πληρότητας και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους και επανελέγχους ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Στόχοι της ΗΤΚ:
 • Διαφάνεια: Παρέχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του κτιρίου.
 • Ασφάλεια: Βοηθά στη διασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας του κτιρίου.
 • Διαχείριση: Διευκολύνει τη διαχείριση ακινήτων.
Περιεχόμενα της ΗΤΚ:
 • Υφιστάμενη κατάσταση: Καταγραφή της παρούσας κατάστασης του κτιρίου.
 • Οικοδομικές άδειες: Συμπερίληψη των σχετικών αδειών.
 • Μεταβολές και επεμβάσεις: Καταγραφή οποιωνδήποτε αλλαγών ή επεμβάσεων στο κτίριο.
Διαδικασία έκδοσης της ΗΤΚ:
 1. Συλλογή πληροφοριών: Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων.
 2. Αυτοψία: Επιτόπια επιθεώρηση από μηχανικό.
 3. Καταχώριση δεδομένων: Καταχώριση των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 4. Έκδοση εγγράφου: Τελική έκδοση της ΗΤΚ και του Πιστοποιητικού Πληρότητας.
Οφέλη της ΗΤΚ:
 • Αγοραπωλησίες: Απαιτείται για τη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτων.
 • Συντήρηση: Βοηθά στη σωστή συντήρηση των κτιρίων.
 • Αναβαθμίσεις: Διευκολύνει τις ενεργειακές και λειτουργικές αναβαθμίσεις.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είναι ένα εργαλείο, που αποτυπώνει και παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση ενός ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των αδειών του και οποιονδήποτε μεταβολών κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο της ιδιοκτησίας, καταγράφοντας ψηφιακά όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017 για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, η ΗΤΚ είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις. Οι ιδιώτες μηχανικοί, εξουσιοδοτημένοι από τον ιδιοκτήτη, είναι υπεύθυνοι για την υποβολή της ΗΤΚ, η οποία εκδίδεται με μοναδικό αριθμό πιστοποιητικού πληρότητας και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους και επανελέγχους ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Στόχοι της ΗΤΚ:
 • Διαφάνεια: Παρέχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του κτιρίου.
 • Ασφάλεια: Βοηθά στη διασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας του κτιρίου.
 • Διαχείριση: Διευκολύνει τη διαχείριση ακινήτων.
Περιεχόμενα της ΗΤΚ:
 • Υφιστάμενη κατάσταση: Καταγραφή της παρούσας κατάστασης του κτιρίου.
 • Οικοδομικές άδειες: Συμπερίληψη των σχετικών αδειών.
 • Μεταβολές και επεμβάσεις: Καταγραφή οποιωνδήποτε αλλαγών ή επεμβάσεων στο κτίριο.
Διαδικασία έκδοσης της ΗΤΚ:
 1. Συλλογή πληροφοριών: Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων.
 2. Αυτοψία: Επιτόπια επιθεώρηση από μηχανικό.
 3. Καταχώριση δεδομένων: Καταχώριση των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 4. Έκδοση εγγράφου: Τελική έκδοση της ΗΤΚ και του Πιστοποιητικού Πληρότητας.
Οφέλη της ΗΤΚ:
 • Αγοραπωλησίες: Απαιτείται για τη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτων.
 • Συντήρηση: Βοηθά στη σωστή συντήρηση των κτιρίων.
 • Αναβαθμίσεις: Διευκολύνει τις ενεργειακές και λειτουργικές αναβαθμίσεις.