Υπηρεσίες

Βεβαίωση μηχανικού

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013 προβλέπεται ότι:

σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Με τα παραπάνω βεβαιώνεται:

 • ότι στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια
 • ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία σειρά εξαιρέσεων 
 • ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα

Για την έκδοση βεβαίωσης, της οποίας η ισχύς είναι δύο μήνες, απαιτείται διενέργεια αυτοψίας από μηχανικό στο ακίνητο ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της νομιμότητας του ακινήτου. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Οικοδομική άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια
 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Δήλωση του ιδιοκτήτη

Βεβαίωση μηχανικού

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013 προβλέπεται ότι:

σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Με τα παραπάνω βεβαιώνεται:

 • ότι στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια
 • ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία σειρά εξαιρέσεων 
 • ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα

Για την έκδοση βεβαίωσης, της οποίας η ισχύς είναι δύο μήνες, απαιτείται διενέργεια αυτοψίας από μηχανικό στο ακίνητο ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της νομιμότητας του ακινήτου. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Οικοδομική άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια
 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Δήλωση του ιδιοκτήτη