Υπηρεσίες

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Με το νόμο 4178/2013 δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν ή να νομιμοποιηθούν  αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων.

Αυθαίρετη θεωρείται η κατασκευή που:

 • ανεγέρθηκε χωρίς οικοδομική άδεια
 • έχει υπερβάσεις στη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος
 • έχει εγκατεστημένες αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
 • έχει μικρές πολεοδομικές παραβάσεις

Οφέλη από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

 • Δυνατότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος
 • Διακοπή επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης
 • Εξαίρεση από την κατεδάφιση
 • Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ)
 • Δυνατότητα εργασιών επισκευών

Διαδικασία ρύθμισης

 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων
 • Διενέργεια αυτοψίας και αποτύπωση παραβάσεων
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο λογισμικό του ΤΕΕ
 • Πληρωμή παραβόλου
 • Προσδιορισμός προστίμου και τρόπου πληρωμής
 • Ολοκλήρωση απαιτούμενων μελετών

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Με το νόμο 4178/2013 δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν ή να νομιμοποιηθούν  αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων.

Αυθαίρετη θεωρείται η κατασκευή που:

 • ανεγέρθηκε χωρίς οικοδομική άδεια
 • έχει υπερβάσεις στη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος
 • έχει εγκατεστημένες αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
 • έχει μικρές πολεοδομικές παραβάσεις

Οφέλη από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

 • Δυνατότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος
 • Διακοπή επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης
 • Εξαίρεση από την κατεδάφιση
 • Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ)
 • Δυνατότητα εργασιών επισκευών

Διαδικασία ρύθμισης

 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων
 • Διενέργεια αυτοψίας και αποτύπωση παραβάσεων
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο λογισμικό του ΤΕΕ
 • Πληρωμή παραβόλου
 • Προσδιορισμός προστίμου και τρόπου πληρωμής
 • Ολοκλήρωση απαιτούμενων μελετών